traupio

Šv. Onos bažnyčia yra Anykščių rajone, Traupio miestelyje, prie Raguvos-Kavarsko kelio, Nevėžio dešiniajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1892 m.
Traupio dvaro savininkai Jurgis ir Petras Mikalavičiai pastatė medinę bažnyčią. Jai išlaikyti dovanojo Divanavos, Kantumiškio ir Kuldėnų kaimo žemes.

traupio

Šv. Onos bažnyčia yra Anykščių rajone, Traupio miestelyje, prie Raguvos-Kavarsko kelio, Nevėžio dešiniajame krante. Plytų mūro. Pastatyta 1892 m.
Traupio dvaro savininkai Jurgis ir Petras Mikalavičiai pastatė medinę bažnyčią. Jai išlaikyti dovanojo Divanavos, Kantumiškio ir Kuldėnų kaimo žemes. Vyskupas Albertas Radvila 1515 m. kovo 31 d. ją konsekravo Šv. Mikalojaus titulu, įsteigė parapiją. 1730 m. pastatyta nauja bažnyčia. Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla. 1832 m. bažnyčiai priklausė Maciūnų, Pusbačkių ir Vičiūnų kaimai.

Policija 1885 m. prie Traupio bažnyčios pastebėjo statybinių medžiagų ir pradėjo tardymą. Už neteisėtą pinigų rinkimą naujai bažnyčiai statyti 3 valstiečiai nubausti po 25 rb. 1887 m. gautas leidimas statybai. Klebono Juozapo Butvilos iniciatyva 1892 m. pastatyta dabartinė plytų mūro bažnyčia. Ją konsekravo vyskupas Gasparas Girtautas. Bažnyčia turėjo 36 dešimtines žemės. Klebonas Stanislovas Šliogeris 1908 m. atnaujino bažnyčios altorius, pastatė naują kleboniją. Per Pirmąjį pasaulinį karą vienas varpas išvežtas į Rusiją.

Klebonas Domininkas Tuskenis-Tuskevičius 1928 m. kapitališkai suremontavo bažnyčią, 1930 m. išspausdino dažniausiai giedamų giesmių knygelių, platino blaivybės idėjas, globojo katalikiškas organizacijas. Tarpukariu veikė parapijos biblioteka, vargonininkas Petras Sližys subūrė bažnyčios chorą, dalyvavusį 1924, 1928 ir 1930 m. dainų šventėse, vykusiose Kaune.

Bažnyčia neoklasicistinė, turi neobaroko bruožų, stačiakampio plano (41,5x16 m), su aukštu fasado bokštu. Yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame palaidoti Traupio klebonai: Juozapas Bautvila (1836–1899), Stanislovas Šliogeris, Adolfas Bausys.

 

Traupio Šv. Onos bažnyčia
Jaunimo g. 1, Traupis
LT–29293 Anykščių r.

 

Žemėlapyje: spauskite čia