utenos baznycios

1989 m. Utenoje įkurta nauja parapija. Pastatyta klebonija. Joje įrengta koplyčia. Paskelbus bažnyčios projekto konkursą, pasirinktas architektų Juozo Šipalio ir Vlado Treinio projektas. Statyba rūpinosi pirmasis parapijos administratorius kunigas Sigitas Sudentas.Apie bažnyčią
1989 m. Utenoje įkurta nauja parapija. Pastatyta klebonija.

utenos baznycios

1989 m. Utenoje įkurta nauja parapija. Pastatyta klebonija. Joje įrengta koplyčia. Paskelbus bažnyčios projekto konkursą, pasirinktas architektų Juozo Šipalio ir Vlado Treinio projektas. Statyba rūpinosi pirmasis parapijos administratorius kunigas Sigitas Sudentas.Apie bažnyčią
1989 m. Utenoje įkurta nauja parapija. Pastatyta klebonija. Joje įrengta koplyčia. Paskelbus bažnyčios projekto konkursą, pasirinktas architektų Juozo Šipalio ir Vlado Treinio projektas. Statyba rūpinosi pirmasis parapijos administratorius kunigas Sigitas Sudentas.
Parapijos istorija
Sparčiai plečiant pramonę, gyventojų skaičius Utenoje ypač greitai didėjo. 1990 m. gyventojų mieste buvo virš 36.000. Todėl pastoraciniu atžvilgiu atsiranda būtinybė steigti antrą parapiją Utenos mieste. Šios idėjos sumanytojas ir naujos parapijos kūrimo pradininkas buvo kun. Sigitas Sudentas, parapijoje dirbęs 1990 – 2002 m.
1990 m. kovo 20 d. Religijų reikalų taryboje užregistruojama besikurianti Aukštakalnio - Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė.
1990 m. gegužės 14 d. skiriamas žemės plotas maldos namų statybai. Numatyta statyti unikalų Europoje bažnyčios kompleksą: piramidės formos bažnyčią, kleboniją, parapijos namus bei koplyčią (projekto autoriai architektai –V. Treinys ir J. Šipalis).
1990 m. rugsėjo mėn. pastatyta ir pašventinta piramidės formos koplyčia, 1993 m. – Parapijos namai, kurių salė tampa maldos bei Sakramentų šventimo vieta (iki 2005 m.).
1992 m. spalio 24 d. pašventintas naujai statomos bažnyčios kertinis akmuo, po dviejų metų pradedama bažnyčios statyba, vėliau dėl lėšų stygiaus sustabdoma.
2002 m. rugsėjo 20 d. vyskupo Jono Kaunecko dekretu kun. Henrikas Kalpokas paskiriamas bažnyčios rektoriumi , o nuo 2003 m. gegužės 16 d. – naujai įkurtos parapijos klebonu.
2003 m. gegužės mėn. 18 d. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko dekretu įsteigiama Utenos Dievo Apvaizdos parapija. Nustatomos parapijos ribos: dalis senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonai bei keletas šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų.
Grįžtama prie svarbiausio uždavinio- turėti parapijai maldos namus. 2004 m. birželio 11d. išduodamas leidimas naujosios bažnyčios statybai.
2004 m. birželio 27 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas iškilmingai pašventino kertinį bažnyčios akmenį, rugsėjo 19 d. – keturis varpus (pavadintus Jėzaus, šventųjų – Marijos, Juozapo ir Gerhardo – vardais).
2005 m. kovo 19 d., švenčiant šventojo Juozapo atlaidus, iškilmingai pašventinta naujoji parapijos bažnyčia, pavadinta Dievo Apvaizdos vardu. Konsekracijos iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen.
Bažnyčia
Bažnyčią projektavo architektai iš Vilniaus Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas. Statybos darbams vadovavo UAB „Dailista“ iš Kupiškio. Pagrindinis statybų rėmėjas- UAB „VP Market“. Bažnyčios vidus įrengtas parapijiečių ir rėmėjų lėšomis.
Raudonų klinkerio plytų modernaus stiliaus bendras bažnyčios plotas siekia daugiau kaip 600 kvadratinių metrų, o vidaus – daugiau kaip 500 kvadratinių metrų. Bažnyčios bokšto su kryžiumi aukštis- 44 m. Įėjus į bažnyčią, erdvė tiesiog pritrenkia: visa didybe ji šauna į aukštį, kuris tarsi pereina per presbiterijos stoglangį į ant bažnyčios bokšto stogo pastatytą kryžių.
Presbiterijos erdvėje yra skulptoriaus Valentino Šimonėlio (Sirutėnai, Utenos r.) suprojektuoti altorius ir sakykla, iškaldinti iš lietuviško akmens. Virš altoriaus iškilę prof. Kazio Morkūno erdviniai vitražai: Akis – Dievo Apvaizdos simbolis, Kristaus figūra. Gaminami Kryžiaus kelio stočių vitražai keturiolikai bažnyčios langų. Meniniu atžvilgiu tai bus analogo Lietuvoje neturintis atvejis, ne tik savo modernistine - minimalistine išraiška, bet ir vieninteliu tokio tipo sprendimu; būtent „Kryžiaus kelio“ stotys kaip vitražai.
Bažnyčioje šildomos grindys, didžiulė erdvė, balkonai, neperšviečiamo matinio stiklo klausyklos, kad tikintysis galėtų tinkamai švęsti Susitaikymo sakramentą. Vidaus erdvė orientuota „sekmadieninei auditorijai“. Šiuolaikiški suolai talpina virš 500 žmonių. Bažnyčioje yra 3 manualų, 60 registrų vokiški, „Johhanus Gloria“ firmos elektroniniai vargonai - „Exelent 358“.
Bokšte įrengti 4 kompiuterizuotai valdomi varpai, padovanoti kan. Gerhard Lange rūpesčiu, iš Vokietijos.
Parapijos šiandiena
Naujojoje parapijoje gimsta bendruomenės: „Gyvojo Rožinio“ draugija, Anoniminių alkoholikų grupė „Aura“, Vaikų ir jaunimo bei Suaugusiųjų chorai, Lektorių ir Eucharistijos ministrantų grupė, Tikybos mokytojų – katechetų būrelis.
Jau keletą metų vaikai ir jaunuoliai Susitaikymo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams rengiami prie parapijos. Vasarą esti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventimo iškilmės.
Vyksta katechezės suaugusiems.
Parapijoje švenčiami atlaidai: Šv. Juozapo ir Dievo Apvaizdos (titulo) atlaidai.
Parapijos bendruomenės nariai noriai dalyvauja advento ir gavėnios rekolekcijose. Kiekvieno mėnesio 13 dieną minima Švč. M. Marijos Paslaptingosios Rožės šventė. Penktadieniais tikintieji renkasi į Švč. Sakramento adoraciją. Gavėnios metu bendruomenės nariai gieda „Graudžius verksmus“, dalyvauja „Kryžiaus Kelio“ pamaldose. Sekmadienių vakarais giedami Mišparai.
Parapijoje organizuojamos šventės jaunimui: „Jaunam – viskas įmanoma“, „Giesmių giesmelė“, Gospel ir Senosios muzikos vakarai ir kt.
Kuriasi ir naujos tradicijos. Viena jų – koncertų sakralioje erdvėje ciklas „Religinės muzikos ir susikaupimo valandos“ (vyksta kartą į mėnesį).
Pastoviai bendradarbiaujama su miesto mokyklų ir darželių bendruomenėmis (parapijoje yra katalikiška mokykla – vaikų darželis „Varpelis“), neįgaliųjų, aklųjų ir silpnaregių draugijomis ir kt.
Ligonių sielovada, advento ir gavėnios rekolekcijos, įvairūs renginiai organizuojami Utenos apskrities ligoninėje. Kiekvieną sekmadienį šv. Mišios aukojamos Utenos pensionate, šv. Vincento Pauliečio koplyčioje.

 

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
Aušros g. 78
LT–28150 Utena
Tel./faks. (389) 5 03 13
El. paštas:

 

Žemėlapyje: spauskite čia