Muzikiniai žaidimai

Tinka ir vaikams ir tėveliams.

Reikia: muzikos ir lengvo daiktelio, kurį galima siųsti ratu, pvz. maišelis su pupelėmis.

Kaip žaisti: Žaidėjai sustoja ratu. Vienas skiriamas reguliuoti muziką. „Karšta bulvė“ keliauja iš rankų į rankas, didžėjus stovi užsisukęs. Kai muzika nutyla, žaidėjas, kurio rankose tuo metu buvo „bulvė“, sėdasi į rato vidurį. Jeigu „bulvė“ nukrenta ant žemės, iš rato išeina tas, kuris laikė bulvę paskutinis. Laimi paskutinis likęs rato žaidėjas.

Tinka: Įdomus visų amžiaus grupių vaikams!

Kaip žaisti: Pastatykite du suaugusius, kurie laikys pagalį. Vaikai išsirikiuoja į eilutę ir po vieną bando pralysti pro pagalį jo nepalietę. Palietęs pagalį žaidėjas iškrenta iš žaidimo.

Kai visi vaikai atlieka šį veiksmą, pagalys patraukiamas žemiau žemės ir vėl visi turi pralysti. Taip kartojama iki pat žemiausio taško. Laimi tas, kuris pralenda pro pagalį esantį žemiausiame lygyje nepalietęs jo. Kad būtų smagiau galite fone paleisti muziką.

Reikia: kėdžių

Kaip žaisti: Ratu sustatomos kėdės, jų skaičius turi būti viena kėde mažesnis nei yra žaidžiančių vaikų. Užleidžiama muzika.
Vaikai šoka ar eina ratu aplink tas kėdes. Kai muzika nustoja groti vaikai turi atsisėsti ant kėdžių.  Vaikas, kuris nespėja atsisėsti iškrenta iš žaidimo. O kėdžių skaičius vėl sumažinamas. Žaidimas tęsiamas kol lieka viena kėdė ir du vaikai. Laimi tas vaikas, kuris atsisėda pirmas ant kėdės.

Kaip žaisti: Visi stovi ratu. Vienas dalyvis pradeda ploti kokį nors ritmą ir akimis užmezga kontaktą su kitu dalyviu. šis irgi pradeda ploti ir “mezga” kontaktą dar su kitu dalyviu ir t.t. Kai visi jau ploja vieningą ritmą, tuomet galima paspartinti tempą vis greičiau ir greičiau.

Žaidėjų amžius neribojamas.

Kaip žaisti: Vaikai pasidalija į dvi lygias grupes (geriausia, mergaičių ir berniukų). Abi grupės sutupia eilėmis skirtingose patalpos pusėse ir abiem rankomis laikosi už kulnų.    

    Pirma grupė dainuoja:
„- Šarka, šarka!”
    Antra grupė atsiliepia:
„- O ko ko?“
    Pirma grupė dainuoja:
„- Kur tavo pats?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Vilkijoj!”
  Pirma grupė dainuoja:
„- Ką jis veikia?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Batus siuva!”
   Pirma grupė dainuoja:
„- Su kuo siuva?“
   Antra grupė dainuoja:
„- Su drata!”
   Visi gimtadienio dalyviai, laikydamiesi už kulnų, ritmiškai striksi į priešingą pusę ir dainuoja:
”Šilko drata, šilko drata!”

Ties patalpos viduriu abi grupės susitinka. Prasilenkdami straksintys gimtadienio dalyviai stengiasi stumtelti vienas kitą alkūne ar pečiu ir pargriauti. Kulnų paleisti negalima. Jei kažkuris nuvirsta, turi taip pat laikydamasis už kulnų atsikelti ir striksėti toliau (arba duoti fantą ir pasitraukti iš žaidimo). Prasilenkusios gimtadienio dalyvių grupės nustraksi į priešingas puses ir vėl tokiu pačiu būdu grįžta į savo puses. Žaidimas kartojamas, kol laimi stipriausias.

Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai sustoja į ratą ir žemai susikabina. Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas į rato vidurį vaidinti sergantį žvirblį. Eidami ratu, vaikai dainuoja:

 „- Žvirbli žvirbli!
- Ko ko ko?
- Kur tu tupi?
- Kamine.
- Ką beveiki?
- Negaliu.
- Kas tau skauda?
- Galvelė.”
„Žvirblelis nabagėlis
Visas negalėjo,-
Galvelę skaudėjo.” 3x2

Vaikai paleidžia rankas ir vaizduoja, kaip žvirbliui „galvelę skaudėjo”: susiima abiem rankom už galvos ir eina krypuodami. Po to ratelis kartojamas ir dainuojama ne apie galvelę, bet apie kojelę, nagelį, pilvelį, akeles, sparnelius ir kt. Kiekvieną kartą parodomas skaudėjimas. Dainuodami „nugarą skaudėjo”, visi parkrinta ant grindų aukštielniki ir ploja delnais, kojomis mušdami į grindis.

Tinka vaikams iki 10 metų.


Kaip žaisti: Visi vaikai susikabina į vieną ratą. Viena mergaitė rato viduryje bus „pelytė“, o už rato sukinėsis berniukas „katinėlis“. Vaikai, sukdami ratą dešinėn (pelytė vaikštinėja vidury, o katinas – už rato), dainuoja:

„Pelytė, pelytė po gryčią bėgiojo, Katinas, katinas ant pečiaus miegojo.“ 1X2

 

Ratas sustoja ir vienoje vietoje prasiskiria – padaromi vartai. Vaikai dainuoja:
„Tai negeras katinėlis,- Pelės nepagauna.“

Tuo metu katinas puola gaudyti pelę.  Gimtadienio dalyviai pelę visur praleidžia, pakeldami aukštyn sukabintas rankas ir taip leisdami įsmukti į ratą ar iš jo, o katinui trukdo – pritupia, užstoja kelią. Pelę gaudo, kol pagauna, tada išrenkama nauja pora ar pasikeičiama vaidmenimis ir žaidžiama iš naujo.

Tinka įvairaus amžiaus vaikams.

Kaip žaisti: Vaikai žaidimo metu sustoja glaudžiu ratu, atsigręžę į centrą, nuleistas rankas laiko už nugaros. Vienas gimtadienio dalyvis stovi greta rato ir laiko rankoje kietai susuktą rankšluostį ar šaliką („žiužį“). Stovėdami glaudžiu ratu, vaikai dainuoja:
„Katinas ant pečiaus sėdėjo, Pelę įsikandęs turėjo.“ 2X2
    Vaikas, kuris turi „žiužį“, eina aplink ratą ir įduoda jį į rankas vienam iš rate stovinčių vaikų ir eina toliau, kol baigiasi dainavimas ir tuomet atsistoja į ratą.
    Gimtadienio dalyviai dainuoja:
„Duos katinui skūron, Nežiūrėdami kurion.“ 2X2
    Gavęs „žiužį“ gimtadienio dalyvis ima pliekti juo savo kaimyną iš dešinės. Tas bėga aplink ratą iki savo vietos, o mušėjas vejasi.
    Kai priluptasis atsistoja savo vieton,, žaidimas pradedamas nuo pradžios. „Žiužį“ aplink ratą neša tas, kuris vijosi kaimyną.